WasteWorld
DISCLAIMER

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.wasteworld.nl. Met uw bezoek aan deze website en/of het gebruik van de aangeboden informatie verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Gebruik van de website WasteWorld
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. WasteWorld is zorgvuldig geweest bij het samenstellen en onderhouden van haar website en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
De links die WasteWorld naar websites van derden weergeeft, betekent niet dat de op deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. Het zijn alleen de relaties waarmee WasteWorld samenwerkt. (ambassadeurs en sponsoren) WasteWorld aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van die websites. Het gebruik van de weergegeven links is voor eigen risico. 

Informatie gebruiken WasteWorld behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WasteWorld. U mag echter de informatie wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

Wijzigingen
WasteWorld behoudt zich het recht voor de informatie die op deze website staat, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. U kunt periodiek nagaan of de aangeboden informatie op de website, met inbegrip van de tekst dan deze disclaimer is gewijzigd. 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Saskia Lavrijssen

WasteWorld ambassadrice

Als ambassadeur leg ik de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door mee te denken over de vraag hoe de laatste wetenschappelijke inzichten over duurzaamheid en circulaire economie kunnen worden toegepast of gebruikt in de maatschappij. Door de jonge generatie dit te laten ontdekken wordt bij hen het bewustzijn versterkt over het belang ervan voor de toekomst van onze aardbol.

www.linkedin.com/in/saskia-lavrijssen-4216856/

Anne-Marie Rakhorst

WasteWorld ambassadrice

Spelen is zuurstof voor creativiteit. WasteWorld wil graag een vonkje van duurzaamheid over laten springen naar jong en oud. Laten zien dat afval voedsel is en energie er is om opgewekt te worden. WasteWorld biedt attracties waar iedereen direct mee aan de slag kan. Gewoon doen! Daar ben ik graag ambassadeur van.

www.duurzaamheid.nl

Frans Kapteijns

WasteWorld ambassadeur

Als ambassadeur van de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) ontdekte ik dat deze vrijwilligers enorm hun best doen. Door hun werk kwam ik er achter dat zwerfafval eigenlijk geen afval is, maar een grondstof. Vandaar de logische stap me als ambassadeur aan te sluiten bij het mooie project WasteWorld. De bezoekers aan dit themapark worden zich nog bewuster dat ze zorgvuldiger met Moeder Aarde om moeten gaan.

www.boswachterfrans.com

Jev Everhard

WasteWorld ambassadeur

Jev heeft gewerkt aan de circulaire economie vanuit de Rijksoverheid en is aangesloten bij vele netwerken op dat vakgebied. In de ambitie WasteWorld komen alle aspecten samen in een krachtig geheel. Circulaire economie voor business & pleasure!

www.linkedin.com/in/jeveverhard/

Joep Vrijdag

WasteWorld ambassadeur

Graag wil ik een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. We zullen zuiniger op onze grondstoffen moeten zijn en nadenken over hoe we ze kunnen hergebruiken is van groot belang. Alles begint daarbij met bewustwording. WasteWorld levert daar een belangrijke bijdrage aan

www.dehairvrijdag.nl

Rogier Coppejans

WasteWorld Ambassadeur

Vanuit mijn werk ben ik continu bezig met circulaire economie en duurzaamheid. WasteWorld past perfect in dit plaatje.
Het koppelen van fabrikanten en leveranciers aan WasteWorld is een van doelstellingen. Daarnaast wil ik de jongere generatie bewustwording meegeven dat we onze aarde maar te leen hebben van de volgende generatie. 

css-schoonmaak.nl

ONZE PARTNERS